Statut

Statut
Stowarzyszenia Nasi Mieszkańcy.pl

(tekst jednolity)
z dnia 21.06.2014 r., Wodzisław Śląski

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1.STOWARZYSZENIE Nasi Mieszkańcy.pl, zwane dalej STOWARZYSZENIEM, jest STOWARZYSZENIEM dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania i struktury organizacyjne.

§ 2.
STOWARZYSZENIE działa na podstawie:

1.. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. niniejszego statutu.

§ 3.

1.STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną.
2.Siedzibą STOWARZYSZENIA jest miasto Wodzisław Śląski.
3.Terenem działania STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

1.STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).

§ 5.

Czas istnienia STOWARZYSZENIA jest nieokreślony.

§ 6.

STOWARZYSZENIE może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ 2
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 7.

Celem działania STOWARZYSZENIA jest:
1. rozwój idei samorządności i aktywizacja postaw społeczeństwa obywatelskiego,
2. działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych,
3. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
c) jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
d) osoby fizyczne.
4. udzielanie pomocy osobom ciężko chorym poprzez sprawowanie opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych
5. udzielanie pomocy rodzinom tych chorych
6. udzielanie pomocy osobom z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, grup ryzyka, zagrożonych uzależnieniami
7. pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać wyżej wymienionej pomocy i opieki
8. prowadzenie nieodpłatnie działalności pożytku publicznego w zakresie finansowania leczenia osób chorych, w tym w szczególności osób chorych na choroby nowotworowe
9. prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 8.

STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie rozwoju wszelkich form samorządności lokalnej i krzewienie wartości demokratycznych.
2. wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej.
3. promocję zasad systemu politycznego opartego o solidaryzm społeczny i dobro wspólne
4. działania na rzecz racjonalnego wydawania środków publicznych
5. wspieranie i organizowanie inicjatyw społecznych, patriotycznych i kulturalnych:
6. promowanie przestrzegania uczciwości w życiu publicznym
7. budowę społeczeństwa lokalnego w oparciu o tradycyjne wartości.
8. prowadzenie działalności informacyjnej
9. współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami i partiami politycznymi o podobnych założeniach programowych.
10. umacnianie i rozwijanie więzi społecznych, intelektualnych, filantropijnych swoich członków.
11. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. promocję i organizację wolontariatu;
15. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
16. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców;
17. promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;
18. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy realizujących cele STOWARZYSZENIA;
19. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy;
20. organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;
21. gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych i instytucji, wdrażanych programów, projektów, sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizacje;
22. prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych
23. finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych.
24. działania na rzecz aktywizacji młodzieży
25. upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
26. wspieranie podmiotów ekonomii społecznej
27. działania na rzecz edukacji prawnej
28. działania na rzecz zrównoważonego Rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska
29. promocję działań ekologicznych oraz wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawialnych zasobów i źródeł energii
30. działania na rzecz kultury i oświaty
31. działalność na rzecz ochrony zdrowia
32. inne formy działalności określone uchwałami władz STOWARZYSZENIA
33. propagowanie idei i metod opieki hospicyjnej nad ludźmi ciężko chorymi zwłaszcza na nowotwory złośliwe, znajdującymi się w ostatnim okresie życia
34. propagowanie i realizowanie opieki hospicyjnej, prowadzenie hospicjów domowych i hospicjów stacjonarnych
35. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników medycznych, w tym lekarzy, pielęgniarek oraz wolontariuszy i innych zainteresowanych osób
36. współdziałanie w zakresie propagowania idei hospicyjnej ze środkami masowego przekazu i publikowanie własnych wydawnictw dotyczących idei hospicyjnej oraz opieki nad chorymi
37. organizowanie grup wsparcia w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
38. zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów statutowych
39. inicjowanie i prowadzenie budowy obiektów przeznaczonych do sprawowania opieki hospicyjnej i nimi zarządzanie
40. współpracowanie z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi w zakresie swojej działalności
41. współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym zakresie
42. realizowanie innych działań sprzyjających rozwojowi celów statutowych promując i organizując wolontariat oraz działalność z zakresu edukacji i oświaty
43. finansowanie działalności, o której mowa w § 7 pkt.8 obejmuje również osoby nie będące pacjentami lub członkami stowarzyszenia. Udzielnie pomocy finansowej następuje na podstawie uchwały zarządu stowarzyszenia, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pomoc. Zarząd podejmuje uchwałą o udzieleniu pomocy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od wnioskodawcy
44. prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
45. udzielanie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, psychologicznej, i socjalnej w domach chorych

§ 9

Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery(77.33.Z),
2. Wydawanie książek (58.11.Z)
3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
4. Wydawanie gazet (58.13.Z)
5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
6. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
8. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
9. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
10. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
12. Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (70.21.Z)
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
15. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
17. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)
18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
19. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
20. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
21. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
23. Działalność bibliotek (91.01.A)
24. Działalność indywidualnych nauczycieli, trenerów (85.51.Z)
25. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych (93.11.Z)
26. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
27. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
28. Wypożyczenie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77.2)
29. Działalność szpitali (86.10.Z)
30. Praktyka lekarska (86.2)
31Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. (86.90)
32. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
33. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)
34. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
35. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

§ 10

Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery(77.33.Z),
2. Wydawanie książek (58.11.Z)
3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
4. Wydawanie gazet (58.13.Z)
5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
6. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
8. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
9. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
10. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
12. Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (70.21.Z)
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
15. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
17. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)
18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
19. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
20. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
21. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
23. Działalność bibliotek (91.01.A)
24. Działalność indywidualnych nauczycieli, trenerów (85.51.Z)
25. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych (93.11.Z)
26. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
27. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
28. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
29. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
30. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1)
31. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.2)
32. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)
33. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)
34. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
36. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
37. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
38. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. (59.1)
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
40. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)
41. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
42. Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
43. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 11.

Członkami STOWARZYSZENIA mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12

Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być:
1. osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
2. cudzoziemiec mający stały pobyt w Polsce.

§ 14

1. Członkiem wspierającym jest osoba prawna uznająca cele STOWARZYSZENIA i akceptująca jego statut.
2. Osoba prawna (członek wspierający) działa w STOWARZYSZENIU za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Osoba prawna zobowiązana jest do zadeklarowania stałego wsparcia finansowego i w miarę możliwości pomocy techniczno-organizacyjnej.

§ 15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju działalności STOWARZYSZENIA. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie Członków STOWARZYSZENIA. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 16

Członków zwyczajnych (osoby fizyczne) jak też osoby prawne (członków wspierających) przyjmuje Zarząd STOWARZYSZENIA na podstawie pisemnych deklaracji, potwierdzonej dwoma podpisami członków wprowadzających. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy członków zwyczajnych i członków wspierających.

§ 17

1.Członek zwyczajny ma prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz STOWARZYSZENIA,
b) brania udziału w zebraniach STOWARZYSZENIA i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności STOWARZYSZENIA.
2.Członek honorowy ma prawo:
a) brać udział w zebraniach STOWARZYSZENIA i uczestniczyć w różnych przejawach jego działalności,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności STOWARZYSZENIA.

§ 18

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy STOWARZYSZENIA,
2. popierać cele STOWARZYSZENIA i przestrzegać postanowień statutu,
3. opłacać regularnie (corocznie) składki członkowskie.

§ 19

1. Członkostwo wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu STOWARZYSZENIA,
b) skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających przez Zarząd STOWARZYSZENIA z powodu braku wywiązywania się z obowiązków członka, m.in. za zaleganie ponad rok z opłatą składek członkowskich,
c) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu STOWARZYSZENIA za działalność sprzeczną z celami STOWARZYSZENIA lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Członkom skreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo zgłoszenia odwołania na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o decyzji Zarządu.

§ 20

Dla prowadzenia swoich spraw, zwłaszcza bieżących, STOWARZYSZENIE może zatrudnić pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21

Władzami STOWARZYSZENIA są:
1. Walne Zgromadzenie Członków STOWARZYSZENIA,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 22

Kadencja władz STOWARZYSZENIA trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 23

Zarządowi i Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy przestali być członkami tych organów w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. Dokooptowani członkowie utrzymują swój mandat do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 24

Zebrania władz STOWARZYSZENIA dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały – z wyjątkami określonymi w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 25

1. Najwyższą władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok, a w przypadku konieczności wyboru nowych władz najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wygaśnięcia mandatów władz naczelnych STOWARZYSZENIA.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 50% liczby członków zwyczajnych STOWARZYSZENIA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni być powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem pisemnie i poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie STOWARZYSZENIA.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, po upływie ½ h – nie jest wymagane kworum.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia
§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności STOWARZYSZENIA,
2. rozpatrywanie wniosków władz STOWARZYSZENIA i jego członków,
3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie, bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
7. uchwalanie zmian statutu na zasadach ustalonych w § 43
8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w § 43,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
10. decydowanie o powołaniu organizacji, o których mowa w § 4 ust. 2

§ 28.

1. Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.
2. Prezesa Zarządu oraz pozostały skład osobowy Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach bezpośrednich.
3. Podział funkcji w Zarządzie z zastrzeżeniem ust. 2 dokonuje Zarząd we własnym zakresie.
4. Zarząd spośród swoich członków wybiera Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
5. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 29.

1. Do kompetencji Zarządu STOWARZYSZENIA należy:
a) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków, w szczególności w zakresie kierunków działalności i założeń programowych STOWARZYSZENIA oraz realizacji celów statutowych STOWARZYSZENIA,
b) zatwierdzanie rocznych programów działania i planów finansowych do ich realizacji,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA,
d) podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego
e) akceptowanie decyzji niosących skutki finansowe, w tym podejmowanie ostatecznych decyzji o składaniu ofert w konkursach
f) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla działalności STOWARZYSZENIA,
g) przyjmowanie w poczet członków i skreślanie z listy członków,
h) podejmowanie decyzji o powoływaniu „zespołów problemowych” opiniujących sprawy przedstawione przez Zarząd.
i) zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością STOWARZYSZENIA,
j) decydowanie o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego statutu,
k) powoływanie organów organizacji, o których mowa w § 4 ust. 2,
l) podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych,
m) opracowywanie regulaminu wyróżnień i kar
n) podejmowanie decyzji o udzieleniu pomocy finansowej chorym, w tym w szczególności na choroby nowotworowe nie będącymi pacjentami stowarzyszenia lub jego członkami, na wniosek ubiegającego się o udzielenie pomocy.
2. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, statutowej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności, przewodniczącego zebrania.
4. Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymagają podpisów dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, a w razie jego długotrwałej nieobecności osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
5. Zarząd, do wykonywania zastrzeżonych dla siebie czynności może upoważniać inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
6. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności STOWARZYSZENIA i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi organizacjami.
7. Prezes Stowarzyszenia:
a) ustala skład osobowy zespołu problemowego,
b) organizuje prace Zarządu,
c) zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał,
d) podpisuje umowy z zatrudnionymi pracownikami

§ 30.

1. Zarząd STOWARZYSZENIA ma prawo do wynagradzania i wyróżniania zasłużonych dla STOWARZYSZENIA członków lub osób niezrzeszonych.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określa uchwalony przez Zarząd w tym zakresie regulamin.

§ 31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa inny członek Zarządu.

§ 32

1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej STOWARZYSZENIA i co najmniej raz w roku kalendarzowym przeprowadza kontrolę całokształtu działalności STOWARZYSZENIA, z uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Szczególnej kontroli podlegają: prawidłowość, celowość, rzetelność w gospodarowaniu majątkiem STOWARZYSZENIA.

§ 34

1. Członkami Komisji Rewizyjnej są trzy osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu STOWARZYSZENIA, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 35

1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są Zarządowi STOWARZYSZENIA.
2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd STOWARZYSZENIA, Komisja ma obowiązek poinformować właściwe organy o stwierdzonych naruszeniach.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu STOWARZYSZENIA.

§ 36

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków na ostatnim jego zebraniu w danej kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności .
2. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu STOWARZYSZENIA; w posiedzeniach tych Przewodniczący (członek) uczestniczy jedynie z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię w sprawach:
a) nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości,
b) utworzenia lub przystąpienia STOWARZYSZENIA do spółki
c) zaciągania bądź udzielania przez Zarząd kredytów lub pożyczek, a także udzielania poręczeń i gwarancji.

§ 38

1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji może zwoływać każdy z członków Komisji.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków; protokół podpisują Przewodniczący i protokolant.
4. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 39

1. Majątek STOWARZYSZENIA stanowią nieruchomości oraz ruchomości i fundusze.
2. Na majątek STOWARZYSZENIA składają się w szczególności:
a) wpływy z tytułu składek członkowskich,
b) wpływy z darowizn, spadków, zapisów, nawiązek
c) dotacje i subwencje przekazywane STOWARZYSZENIU,
d) odsetki bankowe i lokaty terminowe.
e) dochody z ofiarności publicznej
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa, a w razie jego długotrwałej nieobecności osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
6. STOWARZYSZENIE nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy ) euro.

§ 40

1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd STOWARZYSZENIA na ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym – na rok następny , określając jednocześnie termin, do którego składka powinna być uiszczona i tryb jej wniesienia.

§ 41

Sprawy finansowe STOWARZYSZENIA są realizowane na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Zarząd STOWARZYSZENIA.

ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 42

1. W sprawie dysponowania majątkiem STOWARZYSZENIA zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu STOWARZYSZENIA
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie STOWARZYSZENIA, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 43

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA lub zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli członków zwyczajnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek STOWARZYSZENIA.

§ 44

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

§ 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego