Deklaracja

……………………………………
Miejscowość, data

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – CZŁONEK ZWYCZAJNY
PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA NASI MIESZKAŃCY.PL

Imię i nazwisko…………………………………………………..………………………..………

Data i miejsce urodzenia …………..………………………………………………………….

Adres zamieszkania …………….……………………………………………………………….

Nr PESEL……………………………….., nr dowodu osobistego…………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………..….….

Ja niżej podpisana/y deklaruję swoje przystąpienie do Stowarzyszenia Nasi Mieszkańcy.pl, zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, z którym się zapoznałam/em oraz do brania czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia.

.
Jako członkowie wprowadzający popieramy deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Nasi Mieszkańcy.pl.
Imię i nazwisko Podpis
1. …………………………………….
2……………………………………..
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.), wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Nasi Mieszkańcy.pl moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji niezbędnych w celach ewidencji i statystyki.

………………..……….
Podpis